English on the Internet - English in Lessons
Lesson 2 - Grammar

1. Časování slovesa be [bi:] - být

Stažený tvar Spisovný tvar
I'm I am a bit tired já jsem
you're you are welcome here ty jseš
he's/she's/it's he/she/it is in Baker Street on/ona/ono je
we're we are not in a hurry my jsme
you're you are welcome here vy jste
they're they are open on Saturdays oni jsou

Tvary slovesa be jsou am, are a is.

V mluvené řeči se běžně užívají stažené tvary. Nestažené tvary používáme ve spisovné a psané angličtině.


2. He, she, it

He ( = Mark) is very tired. On je velmi unaven
She ( = Linda) is still in her room. Ona je ještě ve svém pokoji.
It ( = the programme) is called
"Too Tough for Scotland Yard".
Jmenuje se "Příliš obtížné pro Scotland Yard".

He se používá pro mužskou osobu.
She se používá pro ženskou osobu.
It se používá pro věci a zvířata.


3. a nebo an

a morning in London an afternoon in London
a Continental breakfast an English breakfast
a grapefruit juice an orange juice
a station an Underground station

Člen neurčitý vyjadřuje české nějaký, jeden, jakýsi apod. Používá se před podstatným jménem (popřípadě před přídavným jménem, jež podstatnému jménu předchází), které je blíže neurčeno, často mluvíme-li o věci poprvé.
Má tvar a začíná-li slovo ve výslovnosti na souhlásku, nebo an začíná-li slovo ve výslovnosti samohláskou.


4. Přivlastňovací zájmena

My name is Hasek.   Moje jméno je Hašek
What's your room number?   Jaké je číslo Vašeho pokoje?
His face is familiar.   Jeho tvář je známá
She's still in her room.   Je ještě ve svém pokoji


5. Otázky

What is your room number? Jaké je číslo Vašeho pokoje?
What is the programme called? Jak se jmenuje ten program?
What time is it? Kolik je hodin?
Who is that man over there? Kdo je ten pán tamhle?
Where is Linda? Kde je Linda?
How are you? Jak se máš (máte)?


Další části lekce 2

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz