English on the Internet - English in Lessons
Lesson 6 - Grammar

1. Koncovka -s (-es) u sloves

I
you
we
they
clean the lettuce
start at midnight
watch TV
he
she
it
Mr Lee
his wife
cleans the lettuce
starts at midnight
watches TV
U přítomného času prostého přibírá sloveso ve 3. osobě jednotného čísla koncovku -s nebo -es (po sykavkách).

Výslovnost -(e)s je závislá na předcházející hlásce
drives, leaves, cleans, complains, runs, stores, unloads, ends, spends [-z] po samohláskách a znělých souhláskách
gets, sorts, starts, wants, locks, takes, works, sleeps [-s] po neznělých souhláskách [p, t, k, f]
watches [-iz] po sykavkách [s, z, š, č, dž]2. Průběhový přítomný čas - přítomný čas prostý

You're at work when the rest of us are watching TV in the evening., and you're still working when we're sleeping.
Jste v práci, když ostatní z nás se dívají na televizi, a stále pracujete, když my spíme.
Your wife's cleaning lettuce right now and you're sorting green peas...
Vaše žena právě teď čistí hlávkový salát a vy třídíte zelený hrášek.

Průběhový přítomný čas se tvoří z plných i stažených tvarů slovesa be a slovesného -ing tvaru. Označuje děj právě probíhající. Pro děj opakovaný má angličtina přítomný čas prostý. Průběhovým přítomným časem se může vyjadřovat také děj, který proběhne v blízké budoucnosti: she's going out tonight dnes večer jde ven.

You work when we watch TV. (Pracujete, když my se díváme na televizi.)
You're still working when we're watching TV. (Pořád ještě pracujete, když my se díváme na televizi.)
His workday starts at midnight. (Jeho pracovní den začína o půlnoci.)
His workday's just starting. (Jeho pracovní den právě teď začíná.)
He spends five hours at the market every night. (Každou noc stráví pět hodin na trhu.)
He's spending five hours at the market tonight. (Dnes v noci tráví pět hodin na trhu.)
People like Lee Chang-Soon hardly ever complain. (Lidé jako pan Lee si sotva kdy stěžují.)
We're not complaining. (My si nestěžujeme - pravě teď.)3. Zájmena v předmětném tvaru

I
you ty
he on
she ona
it on/ona/ono
we my
you vy
they oni
he sees me
he sees you tebe
he sees him ho
he sees her
he sees it to
he sees us nás
he sees you vás
he sees them je
from me ode mě
from you od tebe
from him od něho
from her od ní
from it od toho
from us od nás
from you od vás
from them od nich

Předložky se pojí se zájmenem v předmětném tvaru. Pro kařdou osobu existuje pouze jeden předmětný tvar. Tedy např. ho, jemu, (o) něm, jím se vyjádří předložkou + him.

She knows her (= Rita). (Zná jí.)
What have you got for her (= Annie)? (Co pro ní máš?)
It (= the vase) is very nice. (Je velmi pěkná.)
She locks it (= the door). (Zamkne dveře.)
She can drive you. (Muže tě svést.)
They (= Mr lee and his wife) are sorting them (= the green peas). (Oni je třídí.)4. Přivlastňovací zájmena

(I)
(you)
(Mr Lee)
(Annie)
(New York)
(we)
(you)
(people)
Here's
What's
He drives
She's still in
The city and
We've all got
What's
People want
my
your
his
her
its
our
your
their
address.
room number?
truck to the market.
room.
problems.
problems.
address?
fruit fresh and cheap.
moje
tvoje
jeho
její
jeho
náš(e)
váš(e)
jejich

Přivlastňovací zájmena nemohou stát samostatně (např. to je moje), musí vždy být před podstatným jménem (my desk). Českému svůj odpovídá v angličtině přivlastňovací zájmeno příslušné osoby: on má svůj domov he has his home.


5. Postavení podmětu ve větě

Podmět Přísudek
As a Korean immigrant, Lee Chang-Soon is one of the others.
Together with his wife, Mr Lee runs a store in Manhattan.
After that I sleep for an hour or so.6. Postavení příslovečného určení času ve větě

určení času
We watch TV in the evening.
I spend five hours at the market every night.
The store is open form 8 a.m. to 10 p.m.
I get a bit of sleep in the evening.


Další části lekce 6

Top of this page


© November 2000 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz