English on the Internet - Grammar
III. Gramatický blok - začátečníci1. Imperative - Rozkazovací způsob

2. Tag questions - Tázací dovětky

3. Genitive - Přivlastňovací pád


*

*

*

*

*

1. Imperative - Rozkazovací způsob

a) Pro 2. osobu jednotného i množného čísla

Kladný rozkazovací způsob se rovná infinitivu bez to.
Záporný rozkazovací způsob se rovná do not (don't) + infinitiv bez to.

do not
don't

Kladný rozkaz Záporný rozkaz
look do not look = don't look
come do not come = don't come
ask do not ask = don't ask

Za anglickým rozkazem obvykle nenásleduje vykřičník.


Rozkazovací způsob obvykle nemá podmět, ale můžeme použít podstatné jméno nebo zájmeno, aby bylo zřejmé, komu přikazujeme.

Somebody answer the phone.    Odpovězte někdo na ten telefon!
Nobody move.    Nikdo ať se ani nehne!
Peter come here, the rest of you stay where you are.    Petře pojď sem, ostatní zůstaňte, kde jste.

a) Pro 1. osobu množného čísla

let's (let us) + infinitiv bez to
- používá se k vyjádření návrhu

We are late. Let's hurry.    Máme zpoždění, pospěšme si.

Zápor je let's not nebo don't let's + infinitiv bez to

Let's not wait.    Nečekejme.

Write imperative - Utvořte rozkaz:

1. (not to be) proud

2. (we, go) there

3. (to say) hallo to Mary

4. (we, stay, not) here

5. (not to ask) Mary, (to ask) Peter

Translate - Přeložte:

1. Pojď sem.
   
   

2. Nechoďme tam.
   
   

3. Buď hodný.
   
   

4. Neptejte se Petra.
   
   

5. Podívej se na to.
   
   2. Tag questions - Tázací dovětky

Český ekvivalent je ne? nebo že (ano)?.

a) Tázací dovětek ke kladné větě

Tázací dovětek obsahuje záporný tvar slovesa be nebo have ve staženém tvaru spolu se zájmenem odpovídajícím podmětu v hlavní větě.
V 1. osobě jednotného čísla se používá dovětek aren't I.

I am ..., aren't I? I have got ..., haven't I?
You are ..., aren't you? You have got ..., haven't you
He is ..., isn't he? He has got ..., hasn't he?
She is ..., isn't she? She has got ..., hasn't she?
It is ..., isn't it? It has got ..., hasn't it?
We are ..., aren't we? We have got ..., haven't we?
You are ..., aren't you? You have got ..., haven't you?
They are ..., aren't they? They have got ..., haven't they?


Examples - Příklady:

He has got a girlfriend, hasn't he?
She is satisfied, isn't she?


b) Tázací dovětek k záporné větě

V tázacím dovětku je kladný tvar slovesa be nebo have spolu se zájmenem odpovídajícím podmětu v hlavní větě.

I'm not ..., am I? I haven't got ..., have I?
You aren't ..., are you? You haven't got ..., have you
He isn't ..., is he? He hasn't got ..., has he?
She isn't ..., is she? She hasn't got ..., has she?
It isn't ..., is it? It hasn't got ..., has it?
We aren't ..., are we? We haven't got ..., have we?
You aren't ..., are you? You haven't got ..., have you?
They aren't ..., are they? They haven't got ..., have they?


Examples - Příklady:

You aren't satisfied, are you?
They haven't got a son, have they? • Zájmenný podmět se v tázacím dovětku objeví, i když je podmětem hlavní věty podstatné jméno.

  Example - Příklad:

  The Browns haven't got a new car, have they?

 • U plnovýznamových sloves se kladný tázací dovětek v přítomném čase tvoří pomocí do (does).

  Examples - Příklady:

  She looks beautiful, doesn't she?
  They speak English, don't they?

 • U plnovýznamových sloves se záporný tázací dovětek v přítomném čase tvoří pomocí don't (doesn't).

  Examples - Příklady:

  He doesn't look handsome, does he?
  You don't speak English, do you?

 • U modálních sloves užijeme v tázacím dovětku sloveso v kladném tvaru, pokud se jedná o větu zápornou.
  Pokud se jedná o tázací dovětek k větě kladné, použijeme sloveso v záporném tvaru.

  Examples - Příklady:

  Mary can come, can't she?
  You must go there, mustn't you?
  She may not leave, may she?
  You needn't write it, need you?

Write tag questions - Doplňte tázací dovětky:

1. You're going there, ?

2. She's late, ?

3. We can't play here, ?

4. He hasn't got this book, ?

5. He may repeat it, ?

Translate - Přeložte:

1. Musím se to naučit, že?
   
   

2. Angličtina není obtížná, že ano?
   
   

3. Můžeme přijít, že ano?
   
   

4. On je chytrý, že?
   
   

5. Nesmíme přijít, že ano?
   
   3. Genitive - Přivlastňovací pád

a) saský genitiv

Používá se zejména pro živé bytosti, jimž přivlastňujeme.

Jednotné číslo
tvoří se pomocí 's. Výslovnost je jako koncovka -s v množném čísle podstatných jmen [s, z, iz].

Examples - Příklady:

a girl's name   dívčí jméno
Peter's parents   Petrovi rodiče
the student's bag   studentova taška
Jack's present   Honzův dárek

Množné číslo
přivlastňovací pád se značí jen písemně apostrofem

Examples - Příklady:

the Browns' dog   pes rodiny Brownůb) předložkový přivlatňovací pád s of

Užíva se hlavně pro věci.
Examples - Příklady:

the name of the street   jméno ulice
the top of the page   vrch strany


Translate - Přeložte:

1. Dnes jsou Petrovi narozeniny.
   
   

2. Znám jméno té školy.
   
   

3. Je to jeho rodina nebo rodina paní Burgerové?
   
   

4. Matka těchto dětí je v práci.
   
   

5. To je obrázek mého otce.
   
   


Top of this page


© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz