English on the Internet - Grammar
II. Gramatický blok - začátečníci1. Present Tense Progressive - Přítomný čas průběhový

2. Possessive Pronouns - Přivlastňovací zájmena

3. Personal Pronouns & Prepositions

4. Modal verbs - Způsobová slovesa


*

*

*

*

*

1. Present Tense Progressive - Přítomný čas průběhový

Top of this page
Přítomný čas průběhový se skládá z tvaru slovesa být (spisovného i staženého) a tvaru - ing významového slovesa. Tvar -ing vzniká připojením koncovky -ing k infinitivu (talk - talking).

Koncové -e infitivu odpadá (come - coming). Koncová souhláska infinitivu se zdvojuje, předchází-li krátká přízvučná samohláska (get - getting).

Zápor se tvoří přidáním not.
Otázka se tvoří obrácením slovosledu, tzv. inverzí.

1.Iam(not) talking.AmI(not) talking
2.Youare(not) talking.Areyou(not) talking?
3.Heis(not) talking.   Ishe(not) talking?
Sheis(not) talking.Isshe(not) talking?
Itis(not) talking.Isit(not) talking?
1.Weare(not) talking.Arewe(not) talking?
2.Youare(not) talking.Areyou(not) talking?
3.Theyare(not) talking.Arethey(not) talking?


1.I'm(not) talking.Aren'tItalking?
2.You're(not) talking.Aren'tyoutalking?
3.He's(not) talking.   Isn'thetalking?
She's(not) talking.Isn'tshetalking?
It's(not) talking.Isn'tittalking?
1.We're(not) talking.Aren'twetalking?
2.You're(not) talking.Aren'tyoutalking?
3.They're(not) talking.Aren'ttheytalking?

Examples - Příklady:

1. Označuje děj, který právě probíhá.

We are watching TV.   Sledujeme právě televizi.
I am coming back from school   Vracím se ze školy.
Are you watching TV?   Díváš se na televizi?

2. Označuje děj, který proběhne v blízké budoucnosti.

We are going out tonight.   Dnes večer půjdeme ven.

3. Označuje děk, který probíhá v současnosti, ale ne v momentě, kdy o něm mluvíme.

You're spending a lot of money these days.   Poslední dny utrácíš hodně peněz.
He is looking for a job at the moment.   Právě si hledá práci.


Choose the correct answer:

1. He ( isn't, aren't) waiting ( about, for) Sally.

2. Are you( work, working)?

3. ( Is, Are) he ( learning, learn) English?

4. ( Is, Are) you ( saying, say) goodbye?

5. ( I not be, I'm not be, I'm not) watching television.

Přeložte:

1. Kdo čte moje noviny?
   
   

2. Proč nevstáváš a neoblékáš se?
   
   

3. Jdeš také do divadla?
   
   

4. Zuzana pracuje v kanceláři s moji ženou.
   
   

5. Dělám domácí úkol.
   
   2. Possessive Pronouns - Přivlastňovací zájmena

my můj, má, mé
your tvůj, tvá, tvé
his jeho
her její
its jeho, její
our naše, náš
your váše, váš
their jejich

Tato přivlstňovací zájmena nemohou stát samostatně (např. to je její), musí stát vždy před podstatným jménem.

Examples - Příklady:

This is my bag.   To je moje taška.
He bag is new.   Její taška je nová.

Českému svůj odpovídá v angličtině přivlastňovací zájmeno příslušné osoby.

Examples - Příklady:

I have my home.   Mám svůj domov.
He has his home.   Má svůj domov.


Write the appropriate possessive pronouns - Doplňte přivlastňovací zájmena téže osoby:

1. He and wife.

2. She and husband.

3. They and dog.

4. We and children.

5. I and girlfriend.

6. Dog and toy.

7. You and friends.

8. He and girl.

9. We and students.

10. Cat and milk.


Přeložte:

1. Seznam se s naším synem.
   
   

2. Jeho manželka je učitelka.
   
   

3. Je to jejich dcera?
   
   

4. Dnes máš narozeniny. (doslovně: Dnes jsou tvoje narozeniny.)
   
   

5. Oni jsou naši studenti.
   
   

6. Náš pes a jeho hračky.
   
   

7. Je to její rodina?
   
   

8. Je to moje tužka?
   
   3. Personal Pronouns & Prepositions - Osobní zájmena & předložky (v předmětném tvaru)

Top of this page

1. I me
2. you you
3. he him
she her
it it
1. we us
2. you you
3. they them

Předložky se pojí se zájmenem v předmětném tvaru. Existuje pouze jeden předmětný tvar zájmena pro každou osobu.
Např.: jemu, ho, (o) něm se vyjádří (předložka) + him.

Write the appropriate form of the pronoun - Doplňte vhodná zájmena:

1. Come back with (she) .

2. Introduce (I) to (he) .

3. Say (it) to (I) , not to (they) .

4. It's very difficult for (you) .

5. Don't worry about (she) .

Write the appropriate possessive pronouns - Doplňte přivlastňovací zájmena:

1. That is for (Jack) , not for (Sally) .

2. It's for (children) .

3. She's writing (a letter) .

4. I've got a present for (Susan) .

5. Explain it to (Peter) .4. Modal verbs - Způsobová slovesa

Top of this page
Způsobová slovesa sama o sobě nemají význam, určují způsob, používají se pouze ve spojení se slovesem významovým. Do češtiny se překládají jako moci, smět, muset ...

I, you, he, she, it, we, you, they can
may
must
+ infinitiv bez "to"

Pronunciation - Výslovnost:

Oznamovací věta Krátká odpověď, otázka
can can
must must
may may


Zápor
can't cannot
needn't need not
mayn't may not
mustn't must not

She can go there.
Can she go there?
Yes, she can.
No, she can't.

Kladná oznamovací věta:

She can come.   (Ona) Může přijít.
She may come.   (Ona) Možná, že příjde; smí přijít.
She must come.   (Ona) Musí přijít.

Záporná oznamovací věta:

She cannot (can't) come.   (Ona) Nemůže přijít.
She may not come.   (Ona) Možná, že nepříjde.
She must not (mustn't) come.   (Ona) Nesmí přijít.
She need not (needn't) come.   (Ona) Nemusí přijít.

Otázka:

Can she come?   (Ona) Může přijít?
May she come?   (Ona) Smí přijít?
Must she come?   (Ona) Musí přijít?

Způsobová slovesa mají oproti jiným slovesům odlišnosti:
  • Mají stejný tvar ve všech osobách
  • Musí být doplněna infinitivem bez "to"
  • Otázku tvoří inverzí (obrácením slovosledu)
  • Nemají infinitiv, musí se užít opisy

Zápor:

Způsobové sloveso Zápor (jeho stažený tvar)
can moci, umět cannot can't nemoci, neumět
must muset need not needn't nemuset
may smět must not mustn't nesmět
may možná, že may not mayn't možná, že ne

Pozn.:
Sloveso can pojí v záporu not neobvyklým způsobem, píše se dohromady cannot.

Místo must se často v přítomném čase užívá have (got) to, jde-li o nutnost způsobenou vnějšími okolnostmi.

Can vyjadřuje určitou schopnost, dovednost:


Examples - Příklady:

I can speak English.   Mluvím (umím) anglicky.
She can understand very well.   (Ona) Rozumí velmi dobře.
I can see.   Vidím.

May vyjadřuje nejistotu, určitou míru pravděpodobnosti, dovolení. Mnohem častěji se používá se významu možná, že než ve významu smím. V hovorové angličtině se ve významu smím používá spíše can než may.


Záporné otázce v češtině odpovídá často kladná anglická otázka.
Can you ...?   Nemůžeš ...?

Záporná otázka se v angličtině používá velmi zřídka, protože vyjadřuje údiv, překvapení.
Can't you come?   Cožpak nemůžete přijít? Jak to, že nemůžete přijít?Write the negative form - Převeďte do záporu:

1. I can speak French.
   
   

2. I must go there.
   
   


Choose the correct answer - Vyberte správný tvar:

1. Můžeme jít do divadla dnes večer.
    We ( can, must, may) go to the theatre tonight.

2. Musím se vrátit odpoledne.
    I ( can, must, may) come back in the afternoon.

3. Rozumíš této otázce?
    ( Can't, Can, may) you understand this question?

4. Neumím číst anglické knihy.
    I ( can not, may not, cannot) read English books.

5. Možná, že příjdou dnes večer.
    They ( may, can, must) come tonight.

Translate - Přeložte:

1. Vidíte tu duhu?
   
   

2. Musím opravit ten úkol.
   
   

3. Nemusím si s tím dělat starosti.
   
   

4. Umíš francouzsky?
   
   

5. Musíme se sejít dnes večer.
   
   


Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz