English on the Internet - Grammar
I. Gramatický blok - začátečníci1. Alphabet - Abeceda

2. Conjugation of basic verbs - Časování základních pomocných sloves

3. Articles - Členy

4. Infinitive - Infinitiv

5. Plural of nouns - Množné číslo podstatných jmen


*

*

*

*

*

1. Alphabet - Abeceda

Top of this page
A
B
C
D
E
F
G
H
I
[ei]
[bi:]
[si:]
[di:]
[i:]
[ef]
[dži:]
[eič]
[ai]
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
[džei]
[kei]
[el]
[em]
[en]

[pi:]
[kju:]
[a:]
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[es]
[ti:]
[ju:]
[vi:]
[dabl ju:]
[eks]
[wai]
[zed]

Čtěte:

1. FBI    


2. CIA    


3. BBC    


4. G.B.Shaw    


5. D.J.(disk jockey)    


6. CD    


7. a.m.   


8. p.m.    


9. MBA    


10. LP (long play)    
2. Conjugation of basic verbs - Časování základních pomocných sloves

Anglická věta musí na rozdíl od české vždy obsahovat podmět!

2.1. The verb "to be" - Sloveso "být"

Top of this page
1.I amjá jsem  we are[wi: a:]my jsme
2.you are[ju: a:]ty jsiyou are[ju: a:]vy jste
3.he is[hi: iz]on jethey areoni jsou
she is[ši: iz]ona je
it is[it iz]ono(to) je

Examples - Příklady:

I am at home now.   Jsem teď doma.
You are hungry.   Máš hlad.
It is red.   Je to červené.

We are happy.   Jsme šťastní.
You are very kind.   Jste velmi milí.
They are very rich.   Jsou velmi bohatí.

V hovorové angličtině se často používají stažené tvary:

1. I'm [aim] já jsem we're my jsme
2. you're ty jsi you're vy jste
3. he's [hi:z] on je they're oni jsou
she's [ši:z] ona je
it's [its] ono (to je)

Examples - Příklady:

I'm at home now.   Jsem teď doma.
You're hungry.   Máš hlad.
It's red.   Je to červené.

We're happy.   Jsme šťastní.
You're very kind.   Jste velmi milí.
They're very rich.   Jsou velmi bohatí.

Otázku tvoříme pomocí inverze:

Am I clever?   Jsem chytrý?
Are you crazy?   Jsi blázen?
Is she at home?   Je (ona) doma?
Is Jack hungry?   Má Jack hlad?

Are we at school?   Jsme ve škole?
Are you thirsty?   Máte žízeň?
Are they out?   Jsou (oni) pryč?

Zápor vytvoříme přidáním záporky not za sloveso be:

1.I am notjá nejsem
2.you are not[ju: a: not]ty nejsi
3.he is not[hi: iz not]on není
she is not[ši: iz not]ona není
it is not[it iz not]ono(to) není
1.we are not[wi: a: not]my nejsme
2.you are not[ju: a: not]vy nejste
3.they are notoni nejsou

Záporka no je začátkem záporné odpovědi.

Are you hungry? No, I am not (I'm not).   Máš hlad? Ne, nemám.
Is Margaret at school? No, she is not.   Je Markéta ve škole? Ne, není.

Stažené záporné tvary:

are not=aren't [a:nt]
is not=isn't [iznt]

They aren't at school.   Nejsou ve škole.
We aren't happy.   Nejsme šťastní.
He isn't good at football.   Není dobrý ve fotbalu.

Záporná otázka se používá méně často, vyjadřuje údiv, překvapení.

Isn't she pretty!   Ta je ale pěkná!
Isn't he stupid!   Ten je ale hloupý!


Vyberte správný tvar:

1. I ( are, am, is) at home.

2. The young girl ( is, are, am) good at German.

3. Why ( am, aren't, isn't) you at school?

4. ( Is, are, am) John and Bob at the language school?

5. Your car ( are, aren't, isn't) red, it ( 're, 's) blue.Přeložte:

1. Jste ve škole?
   
   

2. Jsem šťastný?
   
   

3. Je pátek, ale Bob není ve škole?
   
   

4. Je šest hodin a tom je doma.
   
   

5. Nejsou dobří v angličtině.
   
   

2.2. The verb "to have" - Sloveso "mít"

Top of this page
1.I havejá mám
2.you havety máš
3.he hason má
she hasona má
it hasono(to) má
1.we havemy máme
2.you havevy máte
3.they haveoni mají

V záporu se tvar have not používá vyjímečně.

Examples - Příklady:

I have a son.   Mám syna.
You have a good job.   Máš dobrou práci.
She has a nice house.   Má (ona) hezký dům.

We have a new car.   Máme nové auto.
You have an attractive daughter.   Máte půvabnou dceru.
They have a large flat.   Mají (oni) velký byt.

V hovorové angličtině se častěji používá tvar "have got":

1.I have gotjá mám
2.you have gotty máš
3.he has goton má
she has gotona má
it has gotono(to) má
1.we have gotmy máme
2.you have gotvy máte
3.they have gotoni mají

Je-li podmětem osobní zájmeno, používáme zpravidla stažené tvary:

1.
2.
3.
I've got
you've got
he's got
she's got
it's got
[aiv got]
[ju:v got]
[hi:z got]
[ši:z got]
[its got]
já mám
ty máš
on má
ona má
ono(to) má
1.
2.
3.
we've got
you've got
they've got
[wi:v got]
[ju:v got]
my máme
vy máte
oni mají

Záporné stažené tvary

1.I haven't gotjá nemám
2.you haven't gotty nemáš
3.he hasn't goton nemá
she hasn't gotona nemá
it hasn't gotono(to) nemá
1.we haven't gotmy nemáme
2.you haven't gotvy nemáte
3.they haven't gotoni nemají

Otázka:

V otázce opět používáme inverzi, pomocné got stojí až za podmětem.

1.Have I got?Mám?
2.Have you got?Máš?
3.Has he got?Má?
Has she got?Má?
Has it got?Má?
1.Have we got?Máme?
2.Have you got?Máte?
3.Have they got?Mají?

Examples - Příklady:

I have a date with Mary.   Mám schůzku s Mary.
You've got a lot of books.   Máš spoustu knih.
This flat has got a lovely bathroom.   Tento byt má pěknou koupelnu.

Has Susan got a boyfriend?   Má Zuzana přítele?
We haven't got a daughter, we've got a son.   Nemáme dceru, máme syna.
Have they got their car here?   Mají zde své auto?

V krátké kladné odpovědi se pomocné got nepoužívá.

Have you got a good job? Yes, I have.   Máte dobrou práci? Ano, mám.
Has she got a nice flat? Yes, she has.   Má (ona) pěkný byt? Ano, má.Vyberte správný tvar:

1. John ( have, has got) a good job.

2. Mrs. and Mr. Brown ( have, has) a nice flat.

3. ( Has, have) he got a date today?

4. I ( hasn't, haven't) got a husband.

5. He ( have not, hasn't got) a car.Přeložte:

1. Máte nový byt? Ano, máme.
   
   

2. Mají ve čtyři shůzku.
   
   

3. Má Bob zelené auto? Ne, nemá.
   
   

4. Brownovi mají chytrého syna.
   
   

5. Máme dobrého přítele.
   
   


3. Articles - Členy

3.1. Indefinite articles - Neurčité členy

Top of this page
Člen neurčitý vyjadřuje české nějaký, jeden, jakýsi apod.
Používá se před podstatným jménem (popřípadě před přídavným jménem, jež podstatnému jménu předchází), které je blíže neurčeno, často mluvíme-li o věci poprvé. Má tvar a , nebo an začíná-li slovo ve výslovnosti samohláskou.

She has got a boyfriend.   Má přítele.
It's an apple.   To je jablko.
They've got an attractive daughter.   Mají půvabnou dceru.
Peter is a young man.   Petr je mladý muž.

3.2. Definite articles - Určité členy

Top of this page
Člen určitý má tvar the, vyslovuje se anebo začíná-li slovo ve výslovnosti samohláskou. Používá se pro již zmíněné nebo blíže určené objekty, často lze překládat českým "ten, ta, to". Pokud se jedná o všeobecně známou věc, bývá určitý člen i při prvním výskytu v hovoru.

It's a car. The car is blue.   To je auto. To auto je modré.
We are at the language school.   Jsme v jazykové škole.
They are in the office.   Jsou v kanceláři.

Správné používání členů je poměrně složité. Zpravidla platí výše zmíněné zásady, ale existuje i mnoho vyjímek, se kterými Vás seznámíme později v gramatickém bloku pro pokročilé studenty. Chybné užívání členů však nebrání dorozumění.


Doplňte správný člen:

1. He is ( a, the, an) good boy.

2. They have ( the, an, a) new car.

3. It's ( a, the, an) English book.

4. Is he at ( a, an, the) language school?

5. Isn't she ( the, an, a) attractive lady?

6. Isn't he ( an, a, the) young man?

4. Infinitive - Infinitiv

Top of this page
Pro vyjádření infinitivu se v angličtině přidává ke slovesu částice to
Infinitiv v záporu je not to .

Examples - Příklady:

It is nice to be young.   Je pěkné být mladý.
To be or not to be.   Být či nebýt.
It's nice to live here.   Je pěkné zde žít.

Přeložte:

1. Je dobré to vědět.
   
   

2. Je pěkné být matkou.
   
   

3. Udělat to nebo neudělat?
   
   
5. Plural of nouns - Množné číslo podstatných jmen

5.1. Regular plural - Pravidelné množné číslo

Top of this page
Množné číslo tvoříme snadným připojením koncovky s, která se vyslovuje:
[z]   po znělých souhláskách a samohláskách
[s]   po neznělých souhláskách p, t, k, f,
[iz]   po sykavkách s, z, š, č, dž

Končí-li slovo sykavkou, přidáváme koncovku es a vyslovujeme ji [iz].
Pokud končí podstatné jméno na y a nepředchází-li před ním samohláska, dochází k pravopisné změně y v ie.

Jednotné číslo Množné číslo
a girl
a car
a name
a friend
girls
cars
names
friends

[ka:z]
[neimz]
[frendz]
a book
a night
a product
a desk
books
nights
products
desks
[buks]
[naits]
[prodakts]
[desks]
a kiss
a dress
a lunch
a marriage
kisses
dresses
lunches
marriages
[kisiz]
[dresiz]
[lančiz]
a hobby
a family
hobbies
families
[hobiz]


Převeďte do množného čísla:

1. The girl is lovely.
   
   

2. We have got a nice hobby.
   
   

3. The teacher is kind.
   
   

4. The book is red.
   
   

5. Is the new car nice?
   
   


5.2. Irregular plural - Nepravidelné množné číslo

Top of this page
Ne všechna podstatná jména tvoří množné číslo pravidelně. Existuje mnoho vyjímek, zde uvádíme jen některé z nich.

Jednotné číslo Nepravidelné množné číslo
child
wife
man
woman
[čaild]
[waif]

Pronunciation
dítě
manželka
muž, člověk
žena
children
wives
men
women
Pronunciation
[waivz]
[men]
[wimin]
děti
manželky
muži, lidé
ženy

Pokud má kmen podstatného jména nepravidelné množné číslo, tak i slova od něj odvozená tvoří množné číslo stejně nepravidelně.

Příklad:

man - men
gentleman - gentlemen
sportsman - sportsmen

U podstatných jmen v množném čísle nelze použít neurčitý člen.

Top of this page


© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz