English on the Internet - Grammar
II. Gramatický blok - pokročilí1. Genitive - Vyjadřování 2. pádu

2. Prepositions from, of, out of - Předložka "z"

3. Prepositions about, on, of, at - Předložka "o"


*

*

*

*

*

1. Genitive - Vyjadřování 2. pádu

a) Přivlastňovací pád ('s)

Použití:

u osob
my brother's book
men's clothing


u zvířat
a dog's teeth

u skupin osob
the government's decision

s časovými údaji
a week's holiday
two months' stay in London


v novinářském stylu pro neživotná jména
London's history

s údaji, které se pojí s 3. stupněm přídavného jména
the world's largest country
Italy's greatest painters


b) Předložkový pád (of)

Použití:

u neživotných podstatných jmen
the lack of food
some of his novels
the top of the page
the quality of oil
the election of the president


v dlouhém spojení
the girlfriend of that man over there    přítelkyně toho muže tamhle

c) Dvě podstatná jména za sebou

a bicycle factory
coffee beans


d) Dvojitý genitiv - kombinace přivlastňovacího pádu ('s) a předložkového pádu (of)

Laura is a friend of my husband's    Laura je přítelkyně mého muže

Často je správných více možností

the Earth's gravity - the gravity of the Earth
the university president - the president of the university


Časté chyby

některé jeho knihysome of his books(špatně some his books)
které jeho knihywhich of his books(špatně which his books)
jeden můj přítelone of my friends
a friend of mine
(špatně one my friend)
my dvathe two of us(špatně we two)


Fill in the blank spaces by joining the words in brackets:

1. What's the matter with ? (leg, Peter)

2. We don't like . (films, war)

3. I'll sit at the . (bus, back)

4. Shall I bring ? (wine, bottle)

5. I forgot my . (key, house)

Přeložte:

1. letní přeháňky
   
   

2. péče o zdraví
   
   

3. vánoční prázdniny
   
   

4. politika vlády
   
   

5. ten váš kluk
   
   

6. včerejší představení
   
   

7. největší světoví spisovatelé
   
   

8. hlava kočky
   
   

9. jeden můj přítel
   
   

10. londýnská doprava
   
   2. Prepositions from, of, out of - Předložka "z"

Top of this page
FROM

ukazuje na výchozí bod
The train goes from Prague to Brno.    Vlak jede z Prahy do Brna.
look down from a high place on st    dívat se na něco z výšky
from my point of view    z mého hlediska
from a distance    z dálky

materiál změní při zpracování svou původní podobu
Beer is made from barley and hops.    Pivo je vyrobeno z ječmene a z chmele.
Wine is made from grapes.    Víno je vyrobeno z hroznů.

příčina
from laziness    z lenosti
from experience    ze zkušenosti


OF

datum dopisu
your letter of 25 August    váš dopis z 25. srpna

označení původu u osobních vlastních jmén
Jan Rohac of Dube    Jan Roháč z Dubé

při výběru
one / some / each of them    jeden / některý / každý z nich
which of you    kdo z vás
each of us    každý z nás

materiál nezmění při zpracování svou původní podobu
made up of st    složen z něčeho
a wall built of bricks    zeď postavená z cihel
This table is made of wood.    Tento stůl je vyroben ze dřeva.


OUT OF

vyjadřuje pohyb směrem ven nebo od něčeho
look out of the window    dívat se z okna
She took it out of her pocket.    Vytáhla to z kapsy.
throw out of the window    vyhodit z okna
They came out of the hotel.    Přijeli z hotelu.

vazby
be out of fashion    být z módy
be out of practice    vyjít z praxe
nine out of ten    devět z deseti
This town grew out of village.    Toto město vyrostlo z vesnice.
out of curiosity    ze zvědavosti


USTÁLENÉ VAZBY

at the beginning    ze začátku
nine out of ten    devět z deseti
for this reason    z toho důvodu
tax on alcohol    daň z alkoholu
leave a place    odejít z místa
Jiri of Podebrady    Jiří z Poděbrad
an examination in biology    zkouška z biologie
come from Wales    pocházet z Walesu
turn off the main road    odpočit z hlavní silnice
one in a hundred    jeden ze staChoose the correct preposition:

1. It could be seen ( out of, from) distance.

2. It's almost impossible to live ( on, from) 2000 crowns a month.

3. That sweater is made ( of, from) wool.

4. What will become ( from, of) her?

5. She's done it ( from, for) a very simple reason.

6. A fresh wind was blowing ( from, out of, of) the sea.

7. Did he ask ( from, of, out of) curiosity or ( from, of, out of) sympathy?

8. We were weak ( out of, of, from) tiredness.


Přeložte:

1. z toho důvodu
   
   

2. z úcty
   
   

3. tři studenti z deseti
   
   

4. vyrobeno z oceli
   
   

5. odejít z místa
   
   

6. ze začátku
   
   

7. Pivo je vyrobeno z chmele.
   
   

8. Zkouška z matematiky byla obtížná.
   
   

9. Tato marmeláda je vyrobena z pomerančů.
   
   

10. Vyšel jsem z praxe.
   
   3. Prepositions about, on, of, at - Předložka "o"

Top of this page
Použití předložek on, about, of při sdělení tématu:

ON

formálnější a větší soustředění na konkrétní téma
books on economics    knihy o ekonomii
write on the Czech Republic    psát o České republice
Her lecture will be on English novel.    Její přednáška bude o anglickém románu.

ABOUT

použití všeobecně o něčem
read about various problems    číst o různých problémech
talk about st    povídat o něčem
learn about st    učit se o něčem
I am thinking about it.    Přemýšlím o tom (delší dobu).
I thought about the problem for a while.    Chvíli jsem o tom problému uvažoval.

OF

pouhé sdělení tématu
think of the problem    vzpomenout si na problém (krátce)
I thought of the problem.    Uvědomil jsem si ten problém.
I am thinking of it.    Uvažuji o tom.
We know of him.    Víme o něm (, že existuje).
learn of sb's illness    dovědět se o něčí nemoci
We informed them of that yesterday.    Informovali jsme je o tom včera.
I won't hear of such a thing.    O něčem takovém nechci slyšet.

AT

v označení časového období
at Christmas    o vánocích
at midnight    o půlnoci
at Easter    o velikonocích
at the weekend    o víkendu

USTÁLENÉ VAZBY

bet five hundred crowns    vsadit se o pět set korun
call for help    volat o pomoc
five years younger    mladší o pět let
a play in four act, a four-act play    hra o čtyřech dějstvích
win by five seconds    vyhrát o pět sekund
play for money    hrát o peníze
ask for help    žádat o pomocChoose the correct preposition:


1. I don't know about that much. I should read some book ( about, of, on) it.

2. He'll give us whatever we ask ( about, for, on).

3. I don't want to speak ( about, on, of) it.

4. I know all ( on, of, about) it.

5. He wouldn't hear ( about, on, of) our plan.


Translate - Přeložte:

1. hra o třech dějstvích
   
   

2. o půlnoci
   
   

3. vyhrát o tři góly
   
   

4. vsadit se o jednu libru
   
   

5. o 3 roky starší
   
   

6. mít obavu o něco
   
   

7. hádat se o tom, jak zlepšit angličtinu
   
   

8. přijít o spoustu peněz
   
   

9. hrát o peníze
   
   

10. učit se o něčem
   
   © September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz