English on the Internet - Grammar
I. Gramatický blok - pokročilí1. Future tenses - Budoucí časy


2. Exercises on future tenses - Cvičení na budoucí časy


*

*

*

*

*

1.1. Present tense - Přítomný čas

Top of this page
Tento čas pro vyjádření budoucnosti se používá méně často, a to pro skutečnosti, které bereme jako fakt, anebo akce, jež jsou součástí časového plánu.

Summer starts in June.
The train leaves at six o'clock.
The English course starts in September.

Přítomný čas se povinně používá v podmínkových a časových větách.

When (if) I come late, I won't see her.
Whenever I meet her, I'll tell her.

Ve většině vedlejších vět, po spojce if a po ostatních časových spojkách se použije přítomný čas místo budoucího, pokud je v hlavní větě sloveso v budoucím čase.

I will go there if you go too.
He will do what she wants.

Užívá se také ve srovnávacích větách typu:

The more you sleep, the better you will feel.
The less you eat, the better you will look.

Choose the correct answer:

1. He ( tells, will tell) you as soon as he ( knows, will know).

2. I ( stay, will stay) here until she ( leaves, will leave).

3. If you ( will come, come) at six o'clock, ( you will call, call) me.

4. If she ( waits, will wait) here a moment, she ( is going to, will) meet the boss.

5. Do you think she ( will be asleep, is asleep) when we ( come, will come)?


Put the verbs in brackets into suitable tenses. Don't forget to express future.

1. I (remember) her face as long as I (live) .

2. I (be) satisfied when I (reach) it.

3. He (tell) me when he (see) me.

4. I (tell) you what I (think) of her after I (see) her.

5. They (not manage) to get there until the movie (finish) .


Translate:

1. Čím dříve přijdeš, tím lépe uvidíš.
   
   

2. Jestli přijedete pozdě, nevolejte nám.
   
   

3. Co bude dělat, až dokončí školu?
   
   

4. Myslíš si, že přijdou včas?
   
   

5. Kdy přijíždí vlak z Prahy?
   
   


1.2. Present tense progressive - Přítomný čas průběhový

Top of this page
Používá se pro blízkou budoucnost, zejména u pohybových sloves.

I am expecting her on Monday.
She is coming with you tomorrow.
We are going to the cinema on Monday.
I'm leaving next week.
She's going to have a baby in July.

Choose the correct answer:

1. He ( is telling, tells) he ( leaves, is leaving, will leave) tomorrow.

2. I ( am going, will go, go) there tomorrow.

3. You ( are seeing, see) the girl this week.

4. She ( will come, is coming) at eight.

5. ( Are you moving, will you move, do you move) to another town?


Translate:

1. Nestrachuj se, vrátí se brzy.
   
   

2. Očekáváme ho v sobotu.
   
   

3. Napíšu ten dopis dnes večer.
   
   

4. Kam večer jdete?
   
   

5. Petr vám pomůže připravit čaj.
   
   


1.3. Will (shall)

Top of this page
Použije se pro budoucí čas, který závisí na vnějších vlivech, a ne na úmyslu.

I will learn more there.

Will se často používá v situacích:
   - pro vyjádření slibu

   I will learn more there.

   - při zdvořilé žádosti

   Will you open the window?

   - při nabídce

   I'll help you with it.

   - při poruchách

   The car won't go. (Auto nechce jet.)

Záporný tvar od "will" je will not - stažený tvar "won't".

I won't make you coffee unless you prepare dinner.

Will se používá v hlavní větě časových a podmínkových souvětích, je-li děj v budoucnosti.

I will help him if he asks me for it.
He will meet her when she comes.
I will have a good time when I retire.
As soon as he learns it, he will get a shock.
While she works, he will have to take care of the child.
She will always do what she thinks is best.

Will se používá po when a if v předmětných větách:

I want to know when you will give me my money back.
She wants to know if he will be a good husband.

Shall se používá omezeně a to zejména v britské angličtině v první osobě. Do češtiny se překládá jako "mám":

What shall I do? (Co mám dělat?)
Shall I go there? (Mám tam jít?)
How long shall I cook it? (Jak dlouho to mám vařit?)
Shall I apply for the job? (Mám se ucházet o tu práci?)

Záporný tvar od "shall" je shall not - stažený tvar "shan't".

Choose the appropriate form:

1. Has he told you when Mary ( comes, will come) back?

2. If you ( will work, work) with me tomorrow, I ( will help, help, am helping) you later.

3. I ( won't, don't) let you leave until you ( will tell, won't tell, tell) me the truth.

4. Jack ( will stay, stays) in our country as long as the weather ( is going to be, is, will be) good.

5. ( Shall you, are you going to, will you) help me with the heavy bag, please?


Put the verbs in brackets into the correct form:

1. When she (call) , I (tell) her that you (call) back later.

2. (I, answer) the phone?

3. I (give) it to him when I (meet) him.

4. You (not go) to the cinema until you (finish) it.

5. I (start) enjoying live when he (get) out of my live.


Translate:

1. To bude zajímavé.
   
   

2. Udělejte to, prosím. (zdvořilá žádost)
   
   

3. Otec se bude hrozně zlobit, když ho uvidí.
   
   

4. Napíšeš mně?
   
   

5. Mám k vám přijít dnes večer?
   
   

6. Chtěl bych vědět, jestli bude zítra doma?
   
   

7. První člověk, který to zkusí, neuspěje.
   
   

8. Jakmile přijde domů, řeknu mu to.
   
   

9. Napíšu ti hned, jak přijedu.
   
   

10. Marie říká, že na Johna počká, dokud nepřijede.
   
   


1.4. Going to + infinitive

Top of this page
Vazba going to + infinitiv vyjadřuje úmysl, případně nevyhnutelnost u děje. Do češtiny se překládá výrazy "chci, mám v úmyslu, hodlám, chystám se" a pod.
Používá se především pro blízkou budoucnost, vypovídáme o něčem, co jsme se už rozhodli udělat.

I'm going to have breakfast. (Nasnídám se).
She is going to write that letter today. (Chce ten dopis napsat dnes).
It's going to rain. (Bude pršet, vypadá to na déšť).


Translate:

1. Bude mít dítě v září.
   
   

2. Co s tím budeme dělat?
   
   

3. Budu se snažit, dokud neuspěji.
   
   

4. Vykoupu se.
   
   

5. Situace se zlepší.
   
   


1.5. Future tense progressive - Budoucí čas průběhový

Top of this page
Používá se pro:
   - děj probíhající po jistou dobu (průběh děje)

   I will be working on it the whole afternoon.

   - naplánované akce v budoucnosti

   Will you be studying the whole weekend?

   - děj, který bude probíhat v budoucnosti v určitém okamžiku

   By this time tomorrow I will be sunbathing in Italy.


Translate:

1. Budeš spát?
   
   

2. Já budu číst a ty se budeš dívat an televizi.
   
   

3. Co budeš dělat zítra touto dobou?
   
   

4. Uvidím se s ní na nádraží.
   
   

5. Budeš pracovat, až se vrátím?
   
   


1.6. Pre-future tense - Předbudoucí čas

Top of this page
Předbudoucím časem se vyjadřuje ukončenost děje do určitého okamžiku v budoucnosti. Je často spojen s časovými výrazy:

I will have done it by tomorrow. (Udělám to do zítřka).
I will have learnt English by the year 2000. (Naučím se anglicky do roku 2000).

Často se používá v souvětích s budoucím časem.

I will have written the letter by the time you return. (Napíšu ten dopis než se vrátíš).

Používá se také v průběhovém tvaru.

I will have been looking for him for two hours now.


Translate:

1. Zítra tomu budou dva roky, co se známe.
   
   

2. Do konce týdne to napíšeš.
   
   

3. Do té doby, než se šéf vrátí, budeme to mít hotovo.
   
   

4. Tento měsíc tomu bude už pět let, co se učím angličtinu.
   
   

5. Skončím do šesti.
   
   


1.7. To be + infinitive

Top of this page
Budoucnost lze také vyjádřit pomocí této vazby. Vyjadřuje úmysl. Překládá se jako: "musím, očekává se ode mne..."

We are to leave on Monday.
I am to come back at ten.
When am I to come? (Kdy mám přijít?)


Translate:

1. Měli (museli) jsme odjet v neděli.
   
   

2. Nesmím (neočekává se ode mne), abych utratil všechny peníze.
   
   


2. Exercises on future tenses - Cvičení na budoucí časy

Top of this page

Choose the correct answer:

1. By the end of your holiday you ( will master, master, will have mastered, are going to master) it.

2. When we ( get, will get) there, they ( will have, will be having) lunch.

3. ( Shall, will), I shut the door?

4. By next month I ( had learnt, will have been learning, will learn) English for three years.

5. ( Are you going to, shall you, will you) extinguish your cigarette, please?

6. ( Are you going to, will you) leave without saying goodbye?

7. How many children ( will you, shall you, will you have had, are you going to) have?

8. ( Will you do, will you be doing, are you going to do) your homework when I come back?

9. I ( will, am going to work, will be working) in the garden from four to eight.

10. Look at the sky. It ( will, is going to, will have) rain.

11. The boy who ( will marry, marries) her ( is going to, is to, will) be happy.

12. What ( is going to, will) happen when she ( will see, is going to see, sees) it.

13. I hope you ( aren't going to forget, won't have forgotten, won't forget) it by tomorrow.

14. She ( speaks, will be speaking, will speak, is going to speak) German fluently before she ( will leave, leaves, will be leaving) Germany.

15. I ( arrive, am arriving, will arrive) on Friday and I ( stay, will stay, will have been staying) till Saturday.
© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz