English on the Internet - Written English
Linking words - spojovací výrazy


1. Narrating - vyprávějící

2. Contrasting - stavějící se proti

3. Adding - připojovací

4. Expressing cause and result - vyjadřující důsledek a závěr

5. Expressing purpose - vyjadřující účel

6. Giving examples - dávající příklady

7. Summing up/Concluding - shrnující/zakončující

*

*

*

*

*

1. Narrating - vyprávějící

anda
first (of all)nejprve, nejdříve
at firstzpočátku, njprve, nejdříve
at the beginningna začátku
in the beginningna začátku
thenpak, potom
nextpotom, dále
beforepřed, předtím, dříve
afterpak, potom
after thatpak, potom
afterwardspozději, pak
whenkdyž, až
whilezatímco, mezitím
soonbrzo, brzy
immediatelyihned, okamžitě
oncejednou, kdysi
suddenlynáhle, nenadále
as soon asjakmile
no sooner ... than ...sotvaže ... již ...
hardly ... when ...sotva ... již
finallyposléze, nakonec
eventuallykonečně, nakonec
at the endkonečně, nakonec
in the endkonečně, nakonec
at lastkonečně


2. Contrasting - stavějící se proti

butale, však
howevernicméně, ale, však
althoughačkoli, třebaže
despitenavrzdory čemu, přes
in spite ofpřesto, navzdory (čemu)
neverthelesspřesto (přece), nicméně
on the contrarynaopak
on the one handna jedné straně
on the other handna druhé straně
whereaskdežto (zatímco naopak)
whilezatímco
for one thingkvůli tomu
in contrastna rozdíl


3. Adding - připojovací

alsotaké
as well asi, stejně jako, pravě tak jako
besidesmimo to, kromě toho, nadto
moreovernadto, mimoto
furthermoredále ještě, mimoto, nadto
what is morea ještě k tomu, a navíc
in additionnavíc, nadto, vedle
not only ... but also ...nejen ... ale i ...


4. Expressing cause and result - vyjadřující důsledek a závěr

becauseprotože, poněvadž
because ofkvůli čemu, pro co
sotak, tím způsobem
so ... that ...tak ... že ...
such a ... that ...takový ... že ...
asjak, jako, protože, jelikož
sinceod té doby, od tehdy, protože
thereforeproto tedy, nicméně, pročež
thustakto, tak, tedy
as a resultnásledkem toho
this is whya proto
consequentlyproto, v důsledku toho, tudíž, tedy
for this reasonkvůli tomu
too ... for/to ...příliš ... na ...
not enough ... for/to ...ne dost ... na, pro ...
due tokvůli
owing tovzhledem k, kvůli, následkem


5. Expressing purpose - vyjadřující účel

toaby
so as toaby
in order toaby, za účelem
so thataby; tak, že
forpro


6. Giving examples - dávající příklady

for examplenapříklad
for instancenapříklad
such asjako, například, jako například


7. Summing up/Concluding - shrnující/zakončující

Top of this page
all in alldohromady, celkem
overallzahrnující vše, celkový, souhrnný
generallyvšeobecně, obecně, většinou
in conclussionna závěr
on the wholecelkem, v celku
in the mainhlavně, v podstatě© September 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz