English on the Internet - Reading
Proverbs 1


Proverbs - Přísloví

East or west, home is best. Všude dobře, doma nejlépe.
Love me - love my dog. Chceš-li mít rád mne, musíš mít rád i mé přátele (i mého psa).
My house - my castle. Můj dům - můj hrad.
A friend in need is a friend indeed. V nouzi poznáš přítele.
Like teacher - like pupil. Jaký učitel, takový žák.
He laughs best who laughs last. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
Out of sight - out of mind. Sejde z očí, sejde z mysli.
Look before you leap. Dvakrát měř, jednou řež (Podívej se, než skočíš).
Time and tide wait for no man. Čas na nikoho nečeká (čas a příliv s odlivem na nikoho nečeká).
As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si lehneš.
Health is better than wealth. Zdraví je největší poklad (zdraví je lepší než bohatství).
Make hay while the sun shines. Kuj železo, dokud je žhavé (suš seno, dokud slunce svítí).
Better late than never. Lépe pozdě než nikdy.
An apple a day keeps the doctor away. Jedno jablko denně zahání lékaře.
A bird in the hand is worth two in the bush. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše (jeden pták v ruce má stejnou cenu jako dva v křoví).
If you run after two hares, you will catch none. Nehoň dva zajíce najednou (jestliže utíkáš za dvěma zajíci, nechytíš žádného).
A rolling stone gathers no moss. Valící se kámen nezaroste mechem.
Birds of a feather flock together. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá (ptáci stejného peří se houfují dohromady).
All's well that ends well. Konec dobrý, všechno dobré.

© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz