LANGMaster sleva shop    www.aj.cz/langmaster/product.asp?id=87


LANGMaster Němčina Sprechen Sie Deutsch? - kurz pro začátečníky + dárek
  LANGMaster Němčina Sprechen Sie Deutsch? - kurz pro začátečníky + dárek   
Cena:  889,-Kč vč. DPH    
Běžná cena:  1540,-Kč
Ušetříte:  651,-Kč (42%)
Cena bez DPH: 735,-Kč
DPH: 21%

Multimediální program pro výuku němčiny k prvnímu dílu učebnicové řady "Sprechen Sie Deutsch?" nakladatelství POLYGLOT. Obsahuje články a cvičení přebrané z učebnice i cvičení zcela nová (2x CD-ROM).

Kategorie: výukový CD-ROM
Jazyk: němčina
Úroveň: začátečníci
Zaměření: slovní zásoba, gramatika, poslech a porozumění, výslovnost, čtení, psaní, opakování
Obsah: 2x CD-ROM
Výrobce: LANGMaster International, s.r.o.

Objednávky a dotazy možno i telefonicky: 272 732 183 (O2 Czech Republic), 604 714 033 (T-Mobile), 721 461 154 (O2 Czech Republic)


Popis
Sprechen Sie Deutsch? je multimediální program pro výuku němčiny k prvnímu dílu učebnicové řady Sprechen Sie Deutsch? nakladatelství POLYGLOT. Obsahuje články a cvičení přebrané z učebnice i cvičení zcela nová. Kurz spojuje přednosti klasické gramaticko-překladové metody (zejména výklad gramatiky v českém jazyku a její systematické procvičování) s výhodami přímé metody (využití textů napsaných a namluvených německými rodilými mluvčími). Svým pojetím navazuje na praxí osvědčené tradiční formy výkladu a procvičování látky, přičemž respektuje princip komunikativní výuky.

Stejně jako v učebnici je učivo rozděleno do 15 lekcí (nultá - starter, 7. a 14. opakovací). V každé lekci je úvodní článek, výklad gramatiky, cvičení na slovní zásobu, fonetická cvičení, cvičení na globální a detailní porozumění úvodnímu článku, gramatická cvičení, další kratší texty a cvičení na práci s nimi, řízené dialogy. Cílem kurzu je komplexní rozvoj všech řečových dovedností - čtení, poslechu s porozuměním, mluveného i písemného projevu.

Všechny texty a velká část cvičení jsou ozvučeny (namluveny rodilými mluvčími), řadu cvičení student řeší hlasem, v řízených dialogách vede počítač se studentem rozhovor. Porovnáváním záznamu své řeči s rodilým německým mluvčím si student nacvičí správnou výslovnost. Program obsahuje metodu RE-WISE, která je určena k nácviku a opakování slovíček a frází.


Hlavní rysyNáhledy designu
Němčina Sprechen Sie Deutsch? - kurz pro začátečníky Němčina Sprechen Sie Deutsch? - kurz pro začátečníky Němčina Sprechen Sie Deutsch? - kurz pro začátečníky
Obsahuje CD-ROMy

Instalační CD-ROM Polyglot


Sprechen Sie Deutsch? 1

Doprovodný materiál k prvnímu dílu řady učebnic německého jazyka „Sprechen Sie Deutsch?“ nakladatelství Polyglot, které patří ve školách v České republice k nejpoužívanějším. Odpovídá obsahu a výukové metodice učebnice, ale obsahuje i cvičení zcela nová. Jedná se o kurz vytvořený zkušenými pedagogy, který vychází z jejich mnohaletých zkušeností s výukou němčiny v českém prostředí.Poznámky učitele
Obecný popis
Výukový titul Sprechen Sie Deutsch? 1 je výukou německého jazyka pro začátečníky. Po obsahové a koncepční stránce bezezbytku vychází ze stejnojmenné učebnice nakladatelství Polyglot a je koncipován především jako doplnění a výrazné rozšíření studia podle klasické tištěné publikace. Díky multimediálním technologiím a shodě s knižní předlohou představuje optimální výukovou pomůcku, jež může zásadně zvýšit hodnotu výuky a usnadnit studium především ve fázi opakování a procvičování. Produkt lze velmi dobře využít k individuální přípravě, ale poslouží rovněž pedagogovi jako pomůcka pro skupinový výklad.

Přehled výukové látky
Jak již bylo uvedeno výše, výuková látka byla transformována z knižního provedení prvního dílu učebnice Sprechen Sie Deutsch. Protože počátečním záměrem bylo vytvořit co nejlépe kompatibilní výukovou pomůcku, odpovídá látka v multimediálním titulu poměrně přesně obsahu knihy. Prakticky veškerá cvičení byla převedena do více či méně odpovídající formy - tam, kde technologie umožňovaly další rozvoj, byla cvičení organicky rozšířena a doplněna, aby bylo potenciálu elektronické výuky lépe využito. Zhruba řečeno lze po obsahové stránce knižní i tuto elektronickou verzi považovat za vzájemně plnohodnotně nahraditelné, a to v závislosti na konkrétní metodice výuky.

Celý titul je rozdělen do dvou kurzů, které zahrnují celkem 15 lekcí. Lekce označená jako 0 (nultá) plní funkci jakéhosi zahřívacího kola a lekce 7 a 14 jsou opakovací. Tyto tři lekce se od ostatních liší upravenou vnitřní strukturou, jinak je schéma lekcí shodné. Každá lekce obsahuje úvodní článek, výklad gramatiky, procvičování slovní zásoby, fonetická cvičení, úlohy na globální a detailní porozumění úvodnímu článku, gramatická cvičení, další kratší texty a práci s nimi atd. Cílem výuky je komplexní rozvoj všech řečových dovedností - čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním, ústního i písemného projevu, takže se po výukové stránce jedná o všestranné řešení.

Kurz A
Tato část zahrnuje elementární výukovou úroveň pro úplné začátečníky. Pro snazší start do nového cizího jazyka je zde vložena "nultá" lekce, jež dovolí žákům ztratit úvodní ostych z nácviku pomocí vlastního hlasového vstupu a názorně předvede principy ovládání cvičení. Od počátečních témat, jako je výslovnost vlastních jmen a pozdravy, se studenti postupně dostanou k základním gramatickým jevům, které jím umožní samostatně tvořit věty a sestavovat otázky.

Kurz B
Druhá část plynule navazuje na předchozí a její učivo sleduje plynulý nárůst obtížnosti od začátečnické k pokročilejší látce. Na jejím konci by žáci měli být schopni pracovat se složitějšími texty a zvládat např. pokročilý diktát.

Metodické pokyny k výuce
V této části je znovu namístě připomenout, že titul je úzce spjat s učebnicí, jež mu posloužila jako ideová i obsahová předloha. Pokud chce pedagog doplnit výuku němčiny pomocí titulu Sprechen Sie Deutsch? 1, je vřele doporučováno, aby alespoň on sám knihu používal ke svým přípravám. Optimální situace nastane pochopitelně v případě, že všichni žáci používají knihu také, neboť pedagog může využít veškerých dostupných forem - od názorné prezentace při výkladu až po doporučování úloh pro samostudium.

V případě nasazení kurzu pro samostatnou výuku bez učitele není současné použití knihy nezbytné. Titul je koncipován tak, aby jej bylo možné použít i k této formě výuky, ale např. výklad gramatiky by jistě zasloužil alespoň minimální výklad učitele. Zásadní výhodou ve srovnání s učebnicí jsou technologie umožňující nácvik výslovnosti a poslechu, a proto by žádný pedagog neměl zapomínat na jejich cenu. Titul ztratí svůj význam v případě, že jím učitel bude suplovat učebnici a použije jej na práci s textem a provádění cvičení bez využití hlasových funkcí.Scénáře nasazení
1. Učitel
Pokud je titul využíván k učitelem přímo vedené výuce, klíčovým faktorem pro způsob nasazení je vybavenost výpočetní technikou. Ideální stav představuje jazyková učebna, v níž má každý žák k dispozici svůj počítač. V tomto případě je velmi vhodné titul využít např. k náslechu projevu rodilého mluvčího - studenti vybavení sluchátky mohou individuálně postupovat ve vlastním tempu a nerušit ostatní. Naopak nácvik výslovnosti je lepší ponechat na klasickou formu výuky či domácí opakování, neboť hlasovými projevy by se žáci pravděpodobně rušili.

Dobře lze v tomto případě využívat také slovník, který je součástí titulu. Po něm mohou žáci individuálně sahat, kdykoli pedagog pracuje např. s neznámým textem, jímž obohatil standardní výuku.

Má-li pedagog k dispozici v učebně pouze jeden počítač, je pro použití titulu ve výuce potřeba ještě projektor. S tímto technologickým zázemím lze rovněž provádět náslechová cvičení - učitel postupně přehrává fráze či věty a vyvolává žáky. Lze také názorněji postupovat při výuce gramatiky, neboť projekce zaručí všem žákům pohled na totožnou ukázku, kterou právě učitel využívá.

2. Žák při samostudiu
Právě pro tento způsob práce byl titul především navržen, a proto se jedná o nejvhodnější formu použití. Žák si může opakovat a procvičovat získané vědomosti a v domácím prostředí, kde nikoho neruší a zároveň nikým rušen není, lze plnohodnotně využít technologie pro práci s mluveným projevem.

Pro opakování paměťových záležitostí (především slovíček) slouží metoda RE-WISE, která zajišťuje optimální sledování křivky zapomínání. V tomto ohledu je dobré žáka poučit, jakým způsobem má provádět vlastní hodnocení a případně mu stanovit striktní pravidla, jichž se bude přidržovat, aby byla práce s technologií RE-WISE konzistentní. Zároveň je dobré v rámci možností studenta přimět, aby tuto metodiku používal důsledně každý den.

Po každé hodině (lekci, výuce) by měl žák doma provádět nácvik výslovnosti. Veškerý materiál, jenž titul nabízí, by měl být opakovaně poslouchán a následně opakován žákem se snahou přiblížit se co možná nejvíce originálu. Aby tato výuka byla efektivní, je dobré provést zaškolení do ovládání potřebných pomůcek.

Dalším prvkem jsou stovky dostupných cvičení. Student by měl při domácí práci minimálně jednou zopakovat všechny probrané úlohy vztahující se k dané lekci a ty, jež byly ohodnoceny pod 80% úspěšnost, by měl provést znovu. Za účelem lepšího pochopení látky či opakování některých pravidel může žák využít česky psaný výklad gramatiky, který je v titulu obsažen.Srovnání s učebnicí
Cvičení v programu jsou řazena jinak, než v knize, jejich pořadí více méně odpovídá pořadí, v jakém je student má probírat, zatímco v učebnici učitel přeskakuje mezi oddíly v rámci jednotlivé lekce a pracovním sešitem.

Řazení do lekcí je samozřejmě zachováno.

Části A až I v programu znamenají:
část A - úvodní text (v knize začátek lekce, oddíl A)
část B - frazeologie (v knize oddíl A za slovní zásobou)
část C - cvičení na slovní zásobu (v knize úvodní cvičení oddílu D)
část D - práce s úvodním textem, globální porozumění (v knize cvičení na konci oddílu B)
část E - práce s úvodním textem, detailní porozumění (v knize cvičení na konci oddílu B)
část F - fonetika (v knize úvodní cvičení oddílu B)
část G - výklad gramatiky je v programu řazen samostatně (v knize závěrečná část oddílu A), k příslušným gramatickým blokům se lze dostat i přímo z cvičení z oddílu H, která je procvičují, kliknutím na odkaz "gramatika" umístěný pod cvičením. V plánu jsou zařazeny odstavce gramatiky v části H před cvičeními, které je procvičují.
část H - cvičení na jednotlivé gramatické jevy (v knize uprostřed oddílu B a část oddílu D)
část I - další kratší texty a práce s nimi (v knize oddíl C)

Cvičení v programu neodpovídají vždy cvičením z knihy, ta jsou někdy méně, někdy více upravena pro použití na počítači a některá z pochopitelných důvodů svůj ekvivalent v tištěné podobě vůbec nemají (např. řízené dialogy).Recenze
Pokud znáte někoho, kdo zmiňovanou učebnici (Sprechen Sie Deutsch? 1) používá, tak mu tento titul jistě doporučte, protože „biflování“ cizího jazyka nemusí být jenom otrava, ale občas se člověk může i dobře pobavit.

PC World, 2/2003, str. 134 - 135Minimální požadavky na systém
PC Pentium 166 MHz, 64 MB RAM
30 MB volného místa na disku
rozlišení 800x600, High Color (16bit)
CD-ROM mechanika (8-rychlostní)
zvuková karta (SB kompatibilní)
mikrofon (u jazykových kurzů)
Microsoft Internet Explorer 5 (je součástí instalačního CD-ROM)
Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT 4.0, Vista
Dále doporučujeme
Přehled produktů, které si zákazníci často kupují spolu s produktem LANGMaster Němčina Sprechen Sie Deutsch? - kurz pro začátečníky + dárek:

LANGMaster Němčina TANGRAM - kurz a německý studijní slovník Lexicon + dárek
Kurzy jsou určeny všem zájemcům o zvládnutí německého jazyka - od začátečníků přes středně pokročilé až po pokročilé. Díky systému rozpoznávání řeči IBM ViaVoice lze aplikaci a řadu cvičení ovládat hlasem - práce je tak jednodušší, efektivnější i zábavnější. Kurz spolupracuje s ozvučeným česko-německým a německo-českým slovníkem Lexicon, NAVÍC ZDARMA sluchátka s mikrofonem (5x CD-ROM).
Naše cena: 2499 vč. DPH
Běžná cena: 2999,-Kč
Talk to Me Němčina: sada začátečníci až pokročilí + dárek
Program Talk to Me® představuje intenzivní kurz mluvené němčiny určený pro vás, kdo se chcete rychle a efektivně naučit rozumět mluvené němčině a zejména mluvit německy. Program vás prostřednictvím rozhovorů a videosekvencí vtáhne do běžných, každodenních situací a naučí vás v nich cizímu jazyku nejen rozumět, ale i myslet v něm a pohotově reagovat v hovoru. Při učení vám pomůže dokonalá technologie rozpoznání řeči, která je v programu implementována. Známkou kvality a spolehlivosti programu je více než 1 milion prodaných exemplářů (2x CD-ROM).
Naše cena: 699 vč. DPH
Běžná cena: 899,-Kč
Němčina - začínáme + dárek
Tento program řady Simple Language vám v jednoduchých krocích umožní zvládnout základy němčiny. Získáte všechny dovednosti potřebné pro ústní i písemnou komunikaci v nejběžnějších situacích každodenního života. Nepotřebujete žádné předběžné znalosti, program vám pomůže s učením od naprostých začátků. Po absolvování programu budete rozumět mluvenému slovu, budete se umět aktivně zapojit do rozhovoru, porozumíte psanému a budete umět sami psát – to vše v situacích, v nichž se v běžném životě ocitáme nejčastěji (1x CD-ROM).
Naše cena: 499 vč. DPH
Běžná cena: 549,-Kč