English on the Internet - Conversation
Conversation Phrases 3

Requests - Žádosti

Will you please pass me / help me ...Prosím Vás, podejte mi / pomozte mi, ...
Here you are.Prosím (při podávání).
With pleasure.Velmi rád.
I'd like ...Chtěl bych, rád bych ...
Could / Would you help me?Mohl byste mi pomoci?
Give it to me, please.Dejte mi to, prosím.
Will you come ..., please?Mohl byste, prosím, přijít ...?
Stop it.Přestaň(te).
Go ahead.Mluvte, prosím. (všeobecná pobídka, nejen výzva k mluvení)
Look here.Poslyšte.
May I ask you to do me a favour?Mohu Vás požádat o laskavost?

Excuses - Omluvy

I'm sorry.Promiňte.
Excuse me, please.Promiňte, prosím.
I'm sorry to be late.Omlouvám se, že jdu pozdě.
Sorry, I cannot help it.Promiňte, nemohu za to.
It's / That's all right.To je v pořádku.
Will you excuse me for a moment?Omluvte mě na okamžik.
So sorry to trouble you.Odpusťte, že obtěžuji.
Sorry to disturb / bother you.Promiňte, že Vás ruším.
Never mind. It's all right.To nevadí.
It's no trouble at all.To nic.

Courtesy - Zdvořilosti

How are you?Jak se máte? Jak se Vám daří?
I'm well, thank you, and you?Děkuji, dobře, a Vy?
Quite well, thanks.Díky, jde to.
Have a good time.Mějte se dobře. Bavte se dobře. Užijte si to.
Will you come in, please?Prosím, račte dál.
After you.Až po Vás.
Excuse me, I'll lead the way.Promiňte, jdu napřed.
This way, please.Tudy, prosím.
May I come in?Mohu dále?
I'm sorry to hear that.To je mi líto.
Give them my kind regards.Pozdravujte je, prosím.

© October 1999 English on the Internet www.aj.cz
english@centrum.cz